ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων για τα παρακάτω γνωστικά πεδία με τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό εισακτέων υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό πεδίο (δεν είναι δεσμευτική για το Τμήμα η επιλογή υποψήφιων για όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις ούτε η πλήρωση όλων των θέσεων):
• Η ανάδειξη των ναυαγίων ως προϊόν τουριστικής εκμετάλλευσης της πληροφορίας του δημοσίου τομέα (έως 1 θέση).
• Μάρκετινγκ με κοινωνικό προσανατολισμό (έως 1 θέση).
• Τουριστικό μάρκετινγκ – μάρκα και εικόνα τουριστικών προορισμών (έως 1 θέση).
• Συστήματα εξατομικευμένης μάθησης βασισμένα σε τεχνητή νοημοσύνη (έως 1 θέση)