Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Το «Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας – Lab of Data Analysis and Business Intelligence» του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ιδρύθηκε το 2018, επανιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2020 (Φ.Ε.Κ. 4034 Β/21.09.2020) και συνεχίζει το έργο του «Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Πολυμεσικών Εφαρμογών» που ιδρύθηκε ως θεσμοθετημένο ερευνητικό εργαστήριο το 2006 στο Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΑΤΕΙΘ. Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου είναι:

 1. Προαγωγή της επιστήμης στα εξής γνωστικά αντικείμενα:
  • Στατιστική ανάλυση δεδομένων έρευνας και ποσοτικές μέθοδοι.
  • Ανάλυση επιχειρηματικών και μεγάλου όγκου δεδομένων με μεθόδους στατιστικής, τεχνικών εξόρυξης από δεδομένα και μηχανικής μάθησης.
  • Επιχειρηματική ευφυΐα και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ, τη διοίκηση και την εκπαίδευση.
  • Βάσεις δεδομένων, μοντελοποίηση και διαχείριση πληροφορίας και γνώσης, εφαρμογές ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων, σημασιολογικός ιστός και συλλογιστική.
  • Ευφυείς Διαδικτυακές εφαρμογές στην επιχειρηματικότητα, το μάρκετινγκ και την εκπαίδευση.
  • Τεχνολογίες ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ανάλυση και βελτιστοποίηση πολυμεσικού περιεχομένου και τεχνικές νευρομάρκετινγκ.
 2. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού.
 3. Στήριξη της διεξαγωγής έρευνας για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των γνωστικών αντικειμένων της Διαχείρισης και Ανάλυσης Δεδομένων, της Στατιστικής, των εφαρμογών των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Μάρκετινγκ και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, με διάχυση της παραγόμενης γνώσης, υποστήριξη της εκπόνησης προπτυχιακών / μεταπτυχιακών / διδακτορικών διατριβών και διευκόλυνση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης μέσω συνεργασίας με διάφορους φορείς.
 4. Υποστήριξη της ανάληψης νέων αυτοδύναμων ή χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, συντονίζοντας τη διεξαγωγή της έρευνας του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού.
 5. Προαγωγή της συνεργασίας με άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής, που έχουν συναφή ή συμπληρωματικά ενδιαφέροντα.
 6. Προαγωγή της συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς, ή ιδιωτικές επιχειρήσεις για πρακτική εφαρμογή των αποτελεσμάτων που παράγουν, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών και τον Ειδικό Λογαριασμό του Ιδρύματος.
 7. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων και της εξέλιξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Μέλη του Εργαστηρίου Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας:

Διευθυντής:

Σταλίδης Γιώργος, Καθηγητής

Μέλη:

 • Κοκκίνης Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βλαχάκης Σωτήριος, Λέκτορας Εφαρμογών
 • Σύρπη Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων,
 • Νίτσος Ηλίας, Λέκτορας Εφαρμογών, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
 • Κωνσταντινίδου Ευδοκία, ΕΔΙΠ

Έργο του Εργαστηρίου: