Πτυχιακή εργασία

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την επιστημονική μέθοδο για την εμπειρική μελέτη των φαινομένων διοίκησης. Με την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας, οι φοιτήτριες/οι φοιτητές αναμένεται να έχουν ασκήσει τις δεξιότητές τους όσον αφορά τους εξής τομείς: (α) βιβλιογραφική ανασκόπηση, (β) διατύπωση ερευνητικού προβλήματος με τη μορφή ερωτημάτων ή/και υποθέσεων, (β) επιλογή, σχεδιασμός και εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων, (γ) συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση εμπειρικών δεδομένων, (δ) συγγραφή ερευνητικής μελέτης, (ε) τήρηση του κώδικα δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα.

ΕΝΤΥΠΑ