Θεσμός Συμβούλου Σπουδών

ΘΕΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΘΝΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 1. Γενικά

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού αναθέτει καθήκοντα Συμβούλου Σπουδών στα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στην τελευταία συνέλευση του μηνός Νοεμβρίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες. Ο αριθμός των φοιτητών και φοιτητριών ισοκατανέμεται μεταξύ των μελών ΔΕΠ. Ο Σύμβουλος Σπουδών παραμένει ο ίδιος μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Σε περίπτωση απουσίας του Συμβούλου Σπουδών για μεγάλο χρονικό διάστημα (λ.χ. εκπαιδευτική άδεια, πρόβλημα υγείας, συνταξιοδότηση), η Συνέλευση αναθέτει τους φοιτητές του εν λόγω Συμβούλου σε άλλο μέλος ΔΕΠ. Όσον αφορά την εισαγωγή φοιτητών ειδικών παθήσεων ή ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι εγγράφονται αργότερα στα Τμήματα, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση αυτών των εγγραφών.

 1. Ο ρόλος του Συμβούλου Σπουδών

Ο Σύμβουλος Σπουδών είναι αρμόδιος για να ενημερώνει και να συμβουλεύει τους φοιτητές για όλα τα παρακάτω:

α) Υποστήριξη για τη διευκόλυνση των πρωτοετών φοιτητών στη μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

β) Περιεχόμενο μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστήρια, αξιοποίηση των υποδομών των εργαστηρίων του Τμήματος, τρόπους αξιολόγησης επιδόσεων μαθημάτων, ενθάρρυνση του φοιτητή να συμμετέχει σε προόδους, τεστ, σειρές ασκήσεων, ενισχυτική διδασκαλία με επιπλέον φροντιστήρια κα., που βοηθούν τον φοιτητή να κατανοήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα στα οποία δυσκολεύεται, τρόπους μελέτης, βιβλιογραφία.

γ) Περιεχόμενο υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, καθορισμός της βέλτιστης επιλογής μαθημάτων, ελαχιστοποιώντας την αποτυχία στις εξετάσεις και συζήτηση με τον φοιτητή, ώστε η επιλογή των μαθημάτων να συνάδει με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

δ) Συζήτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

ε) Επιλογή θέματος πτυχιακών ή άλλων εργασιών.

στ) Μεταπτυχιακές σπουδές (στο Τμήμα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό).

ζ) Επαγγελματικές προοπτικές (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).

η) Συζήτηση οποιουδήποτε θέματος το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές.

θ) Θέματα με διδάσκοντες.

ι) Ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές του (Φοιτητική μέριμνα, ΔΑΣΤΑ, ΣΚΕΠΙ, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, κα).

Ο Σύμβουλος Σπουδών ενημερώνει εγγράφως τη Συνέλευση του Τμήματος, συμπληρώνοντας τα έντυπα ΑΣΣ-1 και ΑΣΣ-2, για την πρόοδο του θεσμού και μεταφέρει σε αυτήν τα τυχόν προβλήματα που τίθενται από τους φοιτητές και αφορούν τα παραπάνω. Στην έκθεσή του μπορεί να επισημαίνει δυσλειτουργίες ή ελλείψεις που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και να προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του φοιτητή ή του Συμβούλου Σπουδών μπορεί να οριστεί νέος Σύμβουλος Σπουδών.

 1. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΤ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. 2023-2024 (Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος)
 • Πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες: Χρυσούλα Χατζηγεωργίου
 • Δευτεροετείς φοιτητές και φοιτήτριες: Ιωάννα Σιμέλη
 • Τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Μάρκετινγκ): Αντωνία Δελησταύρου
 • Τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Διοίκηση Οργανισμών): Σπυρίδων Αβδημιώτης
 • Τριτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού & Φιλοξενίας): Ανθία Μπακάλμπαση
 • Τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Μάρκετινγκ): Ευγενία Παπαϊωάννου
 • Τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Διοίκηση Οργανισμών): Θεοδόσιος Τσιάκης
 • Τεταρτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες (Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού & Φιλοξενίας): Γεώργιος Σκούφας
 • Καθήκοντα συμβούλου ΑΜΕΑ ανατίθενται στο Πρόεδρο του Τμήματος, κ. Κασσιανίδη Παναγιώτη