Ταυτότητα

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (ΤΔΟΜΤ) αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Στρατηγικός στόχος του Τμήματος είναι να καταστεί ως αναμφισβήτητος πόλος ανάπτυξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας στα πεδία της διοίκησης οργανισμών, του μάρκετινγκ και του τουρισμού. Το κύριο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος εντάσσεται στις ευρύτερες επιστήμες της διοίκησης και οργάνωσης, του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, και της διεπιστημονικής προσέγγισης σπουδών του τουρισμού. Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού διασφαλίζει την παροχή υψηλής ποιότητας προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και την παραγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει και προσφέρει τρεις εξειδικεύσεις σπουδών, δηλαδή Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου (από το πέμπτο εξάμηνο):

 • Κατεύθυνση Διοίκησης Οργανισμών.
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.
 • Κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων που σχετίζονται με τη διοίκηση και οργάνωση, τη διαχείριση και ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, τη διασφάλιση ποιότητας και τη διοίκηση υπηρεσιών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής, την οικονομική θεωρία, καθώς και σύγχρονες γνώσεις και εμπειρία σε εξειδικευμένα αντικείμενα εμβάθυνσης του Τμήματος (μέσω των Κατευθύνσεων Προχωρημένου Εξαμήνου) όπως η διοίκηση των οργανισμών, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία, και η διοίκηση τουρισμού και φιλοξενίας. Ακόμα, οι απόφοιτοι του Τμήματος αναπτύσουν τις αναγκαίες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες για την υιοθέτηση των βέλτιστων προσεγγίσεων στον τομέα της διοίκησης που θα τους επιτρέψει να καταστούν ικανοί να σταδιοδρομήσουν ως στελέχη διοίκησης στον ιδιωτικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος αφορά δυναμικούς κλάδους της οικονομίας της χώρας. Συγκεκριμένα, η διοίκηση οργανισμών (δημόσιων και ιδιωτικών) αποτελεί πεδίο αιχμής για την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Ελλάδας, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία αποτελούν κλάδο στον οποίο υπάρχει σημαντική ζήτηση (και έλλειψη) επιστημόνων και στελεχών, ενώ ο τουρισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας της χώρας (ο τουρισμός συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα στο Α.Ε.Π. της Ελλάδας περί το 25%). Οι σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού έχουν οργανωθεί με βάση το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Δια Βίου Μάθησης.

Όραμα και Αποστολή του Τμήματος:

Το όραμα του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού είναι να αποτελεί διαρκές κέντρο αναφοράς και αριστείας που εξελίσσει, συνθέτει και ολοκληρώνει όλες τις επιστήμες που εξετάζουν τα αντικείμενα που θεραπεύει, μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας στους τομείς των επιστημονικών του ενδιαφερόντων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, οι απόφοιτοί του είναι σε θέση να εντοπίσουν και να επιλύσουν προβλήματα της διοίκησης οργανισμών, του μάρκετινγκ και του διεπιστημονικού κλάδου του τουρισμού. Το συνολικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζεται στην παροχή προς τους φοιτητές μιας ολοκληρωμένης διδασκαλίας μαθημάτων σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα από όλα τα πεδία της ευρύτερης επιστήμης της διοίκησης και στον εφοδιασμό τους με εξειδικευμένες γνώσεις που θα τους αναδείξουν σε ικανά στελέχη και επιστήμονες σε ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων των επιμέρους πεδίων της διοίκησης οργανισμών, του μάρκετινγκ και του τουρισμού.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της αποστολής του, το Τμήμα:

 • Παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στους φοιτητές του στις επιστήμες που αφορούν τη διοίκηση, δημιουργώντας ένα μελλοντικό σώμα επιστημόνων με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά προβλήματα.
 • Παράγει νέα γνώση στις επιστήμες που εξετάζουν τη διοίκηση οργανισμών, το μάρκετινγκ και τον τουρισμό, μέσω της έρευνας και της εμπειρικής εφαρμογής.
 • Ενισχύει και υποστηρίζει το επιστημονικό και επαγγελματικό δυναμικό σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Προφίλ των Αποφοίτων του Τμήματος:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να μετατρέψουν ανεπεξέργαστες πληροφορίες σε χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για το στρατηγικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου και την θεραπεία προβλημάτων της διοίκησης οργανισμών, του μάρκετινγκ και της διοίκησης τουρισμού και φιλοξενίας. Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος:

 • Κατανοούν την πολυπλοκότητα και την διεπιστημονικότητα της επιστήμης της διοίκησης.
 • Κατανοούν το νομικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την διοίκηση οργανισμών και φορέων.
 • Έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τους βοηθά να επεξεργάζονται δημιουργικά τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης ενός οργανισμού.
 • Μπορούν να σχεδιάσουν κατάλληλες στρατηγικές και πολιτικές ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της υφιστάμενης διάρθρωσης ενός οργανισμού, καθώς και τις ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στον με βάση τις αλλαγές στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον.
 • Ανάλογα με την Κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου που έχουν επιλέξει, έχουν αποκτήσει εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας, που τους βοηθά να επεξεργάζονται δημιουργικά τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης ενός οργανισμού ή σε θέματα που αφορούν το μάρκετινγκ και την επικοινωνία, ή στον κλάδο της διοίκησης τουρισμού και φιλοξενίας.
 • Τέλος, έχουν εμπεδώσει τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να συνεχίσουν να μορφώνονται συνεχώς και να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις ενός σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εφόσον το επιθυμούν.

Μεταπτυχιακές Σπουδές:

Στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού λειτουργούν τέσσερα καινοτομικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με μεγάλη επιτυχία επί σειρά ετών:

Ερευνητικά Εργαστήρια:

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού διαθέτει 3 θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια, μέσω των οποίων υλοποιεί την ερευνητική πολιτική του και διασφαλίζει την διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης:

 1. Ερευνητικό Εργαστήριο Τουρισμού & Διοίκησης Υπηρεσιών το οποίο καλύπτει το ευρύ διεπιστημονικό φάσμα έρευνας της διοίκησης τουρισμού και υπηρεσιών.
 2. Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ & Διοίκησης Επιχειρήσεων το οποίο εστιάζει σε θέματα επικοινωνίας και μάρκετινγκ αλλά και γενικότερης διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
 3. Ερευνητικό Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Επιχειρηματικής Ευφυΐας, το οποίο εστιάζει σε τεχνολογίες πληροφορικής και ποσοτικών μεθόδων για την εξαγωγή γνώσης από δεδομένα και την αξιοποίησή τους στη διοίκηση και το μάρκετινγκ.

Διεθνής Διάσταση του Τμήματος & Κινητικότητα:

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού έχει πολύ σημαντική συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού, η οποία περιλαμβάνει τακτικές ανταλλαγές φοιτητών αλλά και καθηγητών μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, καθώς παρουσιάζει την μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος από την έναρξη των προγραμμάτων κινητικότητας. Οι κινητικότητες ένθεν κακείθεν, εμπλέκουν ένα μεγάλο φάσμα πανεπιστημίων των χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περισσότερα από 40 πανεπιστήμια) αλλά και σημαντικό αριθμό Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ειδικότερα, το Τμήμα έχει συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το σύνολο των πρώην ΤΕΙ της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, κ.α. σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα αλλά και σε προγράμματα κινητικότητας.