Μάθημα : Συμπεριφορά Καταναλωτή

Τα τμήματα που έχουν δημιουργηθεί είναι : 
Δευτέρα 
Τμήμα 1: Απο Α έως Ι ,  ώρα  09:00 -10:00
Τμήμα 2 : Απο Κ έως Ο ,  ώρα 10:15 – 11:15
Τμήμα 3 : Απο Π έως Ω ,ώρα 11:30 – 12:30
Παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθούν τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με το επώνυμο τους.

Ο Διδάσκων
Δρ. Γεώργιος Τσεκουρόπουλος