Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού (WP4.ES.PP1.726265) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «MEDiterranean QUadruple helix Approach to Digitalisation» με ακρωνύμιο MED–QUAD και Κωδικό Έργου 80402 του Προγράμματος ENI CBC MED 2014 – 2020

-> Σύνδεσμος διακήρυξης https://www.ihu.gr/posts/post-13189