ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 (αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές των πρώην Τ.Ε.Ι) και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος”, με MIS 5184460, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους το χρονικό διάστημα από 05/10/2022 έως 19/10/2022 στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.teithe.gr/crm/.). Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ηλεκτρονικά στο Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές ναπροσκομίσουν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης Πρακτικής στον Επιστημονικά  Υπεύθυνο του Τμήματος. Παρατίθεται ακολούθως λίστα δικαιολογητικών εγγράφων που οφείλουν οι φοιτητές να συμπληρώσουν και να ανεβάσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και των εντύπων που θα προσκομίσουν υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος:

1. Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/

2. Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τράπεζας Πειραιώς (upload Π.Σ.)

3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (upload Π.Σ.)

4. Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητή (upload Π.Σ.)

5. Προσωπικό Εκκαθαριστικό Εφορίας φορολογικού έτους 2021 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) ή Φωτοτυπία 1ης & 4ης σελ. του Ε1_2021 των γονέων (σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση). (upload Π.Σ.)

6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (upload ΠΣ)

7. Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ (upload ΠΣ)

8. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων (upload Π.Σ.) και εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη.

9. Δήλωση Μοριοδότησης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/

10. Αναλυτική Βαθμολογία (upload Π.Σ.)

11. Βεβαίωση από την Γραμματεία του τμήματος ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση (upload Π.Σ.).

12. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/.

13. Αίτηση του Φορέα Απασχόλησης

14. Βεβαίωση Απασχόλησης του Φορέα Απασχόλησης.

Επίσης, στη Δήλωση Μοριοδότησης αναφέρονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει ο φοιτητής να ανεβάσει συμπληρωματικά προκειμένου να υπολογισθεί η μοριοδότησή  του.

* Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για περαιτέρω πληροφόρηση:

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι φοιτητές να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματός κο Κασσιανίδη Παναγιώτη , Αναπληρωτή καθηγητή.