Προφορική εξέταση στα μαθήματα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης και επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στα μαθήματα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ και ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, καλούνται για εξέταση την ημέρα της αντίστοιχης κανονικής εξέτασης και στην ίδια διαδικτυακή αίθουσα, ώρα 12.00, δηλ:

Διαχείριση Δεδομένων και Πληροφοριών: Τετάρτη 23/6, ώρα 12.00.

Στατιστική: Παρασκευή 25/6, ώρα 12.00.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή και με τους δύο τρόπους. Οι φοιτητές που θα επιλέξουν προφορική εξέταση δεν έχουν δικαίωμα να συνδεθούν στο κουιζ.

Ο υπεύθυνος των μαθημάτων
Γιώργος Σταλίδης