ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ & ΑΓΓΛΙΚΑ ΙV

Η καθηγήτρια κα Τσιφιτοπούλου Στέλα ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει αναπλήρωση μαθημάτων σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Αγγλικά II: Η αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά II θα γίνει τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου στις 16.30.
Αγγλικά IV: Η αναπλήρωση του μαθήματος Αγγλικά IV θα γίνει τη Μ.Τρίτη 27 Απριλίου στις 16.30.

Η καθηγήτρια του μαθήματος