ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  Η/Υ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ (7ο εξ. 1605-190720) θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ και MOODLE εξετάσεων για τη θεωρία με την μέθοδο ερωτηματολογίου (ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και κρίσεως με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια), με ΖΟΟΜ και σύνδεση με TEAM VIEWER για το εργαστήριο που αφορά την ξενοδοχειακή εφαρμογή PYLON. Η τελική βαθμολογία είναι 50% θεωρία και 50% εργαστήριο. Η ύλη εξετάσεων είναι αναρτημένη στο MOODLE μαθημάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και έχετε κατά την διάρκεια της εξέτασης Δημόσιο έγγραφο για την ταυτοποίησή σας.

Μπακάλμπαση Ανθία-Νεράντζης Κωνσταντίνος