ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (6ο εξ. 1605-190623) θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ και η εξέταση θα είναι προφορική για τη θεωρία και σύνδεση με TEAM VIEWER για το εργαστήριο που αφορά την ξενοδοχειακή εφαρμογή PROTEL. Η τελική βαθμολογία είναι 50% θεωρία και 50% εργαστήριο. Η ύλη εξετάσεων είναι αναρτημένη στο MOODLE μαθημάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και έχετε κατά την διάρκεια της εξέτασης Δημόσιο έγγραφο για την ταυτοποίησή σας.

Μπακάλμπαση Ανθία