ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (4ο εξ. 1605-190406) θα πραγματοποιηθούν με ΖΟΟΜ και MOODLE εξετάσεων με την μέθοδο ερωτηματολογίου (ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης και κρίσεως με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια). Η ύλη εξετάσεων είναι αναρτημένη στο MOODLE μαθημάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 και έχετε κατά την διάρκεια της εξέτασης Δημόσιο έγγραφο για την ταυτοποίησή σας.

Νεράντζης Κωνσταντίνος