ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Οι εξετάσεις του μαθήματος Χρηματοοικονομική διοίκηση θα πραγματοποιηθούν μέσω διαδικτύου την ημέρα και ώρα που θα οριστεί και θα είναι κοινή για όλους όσους συμμετέχουν. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν έχετε την δυνατότητα συμμετοχής την συγκεκριμένη ώρα θα παρουσιαστείτε στην δεύτερη εξεταστική περίοδο τον Σεπτέμβριο. Αιτήματα για κατ’ εξαίρεση ανάρτησης θεμάτων σε διαφορετική ήμερα και ώρα από τα ανωτέρω δεν θα γίνουν δεκτά.

Δίνεται επίσης η ευκαιρία σε όσους θέλουν ΑΝΤΙ της διαδικτυακής εξέτασης να εκπονήσουν μια εργασία η οποία θα παραδοθεί στις 20/6/2020 και θα δίνει τον τελικό βαθμό του μαθήματος. Θέματα και οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο moodle του μαθήματος.

Διευκρινίζεται ότι η εκπόνηση της εργασίας δεν είναι υποχρεωτική και δεν αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στην τελική διαδικτυακή εξέταση.